Algemene voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden van Elektraling voor consumenten

 

Inhoudsopgave

Artikel  1-  Definities
Artikel  2-  Toepasselijkheid
Artikel  3-  Het aanbod
Artikel  4-  De overeenkomst
Artikel   5-  Herroepingsrecht
Artikel  6-  Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel  7-  Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel  8-  Verplichtingen van Elektraling bij herroeping 
Artikel   9-  De prijs
Artikel  10-  Nakoming en extra garantie
Artikel  11-  Levering en uitvoering
Artikel  12-  Eigendomsvoorbehoud
Artikel  13-  Betaling
Artikel  14-  Overmacht
Artikel 15-  Klachtenregeling
Artikel 16-  Geschillen en toepasselijk recht

 

 

1.  Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-,
  ambachts- of beroepsactiviteit;
Herroepingsrecht de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Levertijd periode waarbinnen de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen dienen te zijn uitgevoerd;
Elektraling: Elektrling, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 66028558;
Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Elektraling en de consument wordt gesloten in verband met de door Elektraling  
  aan de consument te leveren goederen;
Overeenkomst op  De Overeenkomst waarbij tot en met het sluiten daarvan uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van 
afstand: één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt hier tevens onder verstaan per e-mail.

 

 

2. Toepasselijkheid
   
2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Elektraling en op alle Overeenkomsten en overige 
  rechtsbetrekkingen waarbij Elektraling goederen levert aan de consument en maken daar dan ook deel van uit. Partijen
  kunnen bij Overeenkomst (gedeeltelijk) van deze algemene voorwaarden afwijken.
2.2 Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
  beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Elektraling voordat de Overeenkomst op afstand wordt
  gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij haar zijn in te zien. Op verzoek van de consument zal 
  Elektraling zo spoedig mogelijk de algemene voorwaarden kosteloos naar hem toesturen.
2.3 Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de 
  Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
  consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
  worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
  Overeenkomst op afstand wordt gesloten,worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische 
  weg kan worden kennisgenomen. Op verzoek van de consument zal Elektraling zo spoedig mogelijk de algemene
  voorwaarden kosteloos naar hem toesturen.
2.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het 
  tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden
  steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
2.5 Wanneer een bepaling van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of anderzijds niet van
  toepassing mocht zijn, dan zijn de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden
  onverminderd van toepassing.  

 

 

3. Het aanbod
   
3.1 Een aanbod van Elektraling is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in het aanbod wordt vermeld.
3.2  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het 
  aanbod vermeld.
3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende
  gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Elektraling gebruik
  maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke
  vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Elektraling niet.
3.4 Een aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
  aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

 

4. De Overeenkomst
   
4.1  De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de
  consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Elektraling onverwijld langs 
  elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door
  Elektraling is bevestigd, kan de consument de Overeenkomst ontbinden.
4.3 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Elektraling voor passende technische en organisatorische
  maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Elektraling voor een veilige
  webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Elektraling daartoe passende veiligheidsmaatregelen
  in acht nemen.
4.4 Elektraling kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichting 
  kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
  Overeenkomst op afstand. Indien Elektraling op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst
  niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
  voorwaarden te verbinden.
4.5 Elektraling zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige 
  wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
  meesturen:
  a. het (bezoek)adres waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel 
  een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de
  wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
4.6 Wijziging van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, of annulering van de Overeenkomst is uitsluitend mogelijk na
  voorafgaande schriftelijke toestemming van Elektraling.

 

 

5. Herroepingsrecht
   
5.1  De consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14
  (veertien) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Elektraling mag de consument vragen naar de reden van 
  herroeping, maar de consument is niet tot opgave van zijn redenen verplicht.
5.2 Gedurende de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product 
  slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te
  behouden.
5.3 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen 
  derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door 
  hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Elektraling mag, mits zij de consument voorafgaand aan
  het bestelproces op duidelijke wijze hierover heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een
  verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een 
  door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de 
  consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

 

6. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
   
6.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts
  uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Hierbij dient de
  consument het bepaalde in artikel 5.2 in acht te nemen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts 
  mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
6.2  De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van 
  omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

 

7. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
   
7.1  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze 
  aan Elektraling.
7.2 Zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,
  zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Elektraling. Dit geldt niet
  wanneer Elektraling heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk
  geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
7.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en
  verpakking, en conform de door Elektraling verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
7.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij Elektraling aangeeft de 
  kosten zelf te dragen.

 

 

8. Verplichtingen van Elektraling bij herroeping
   
8.1  Als Elektraling de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na 
  ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
8.2 Elektraling vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten (maar exclusief kosten voor
  retourzending) door Elektraling in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 
  (veertien) dagen volgend op de dag waarop de consument haar de herroeping meldt.
  Tenzij Elektraling aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of totdat
  de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
8.3 Elektraling gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument
  instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
8.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft
  Elektraling de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
8.5 Elektraling kan volgens de specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die
  worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een
  specifieke persoon bestemd zijn, uitsluiten van het herroepingsrecht, indien en voor zover Elektraling dit duidelijk bij het aanbod,
  althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de consument heeft vermeld.

 

   
9. De prijs
   
9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, 
  behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
9.2 Elektraling is gerechtigd prijsverhogingen die zich voordoen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, maar  
  voordat Elektraling de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst volledig heeft kunnen voldoen,
  aan de consument door te berekenen. Daaronder wordt tevens begrepen verhogingen van de prijs als gevolg van
  wettelijke heffingen en/of toeslagen. De consument is gerechtigd binnen 14 (veertien) dagen na kennisgeving van de
  prijsverhoging de Overeenkomst te ontbinden, behoudens in die gevallen waarin de prijsverhoging het gevolg is van
  (verhoging van) wettelijke tarieven, accijns, belastingen en/of andere toeslagen van overheidswege.
9.3 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

 

 
 
10. Nakoming en extra garantie
   
10.1  Elektraling staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, 
  aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
  Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2 Een door Elektraling verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument  
  op grond van de Overeenkomst tegenover Elektraling kan doen gelden.
10.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Elektraling waarin deze aan de consument bepaalde 
  nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

 

 
     
11. Levering en uitvoering
   
11.1  Elektraling zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
   bestellingen van producten.
11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Elektraling kenbaar heeft gemaakt.
11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover bepaald is in artikel 3 van deze algemene voorwaarden, zal Elektraling 
  geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen uitvoeren, tenzij tussen partijen
  een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling
  niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 (dertig) dagen nadat
  hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten 
  te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
11.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal Elektraling het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
11.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Elektraling tot het moment van bezorging aan 
  de consument of een vooraf aangewezen en aan Elektraling bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk
  anders is overeengekomen.

 

 

12. Eigendomsvoorbehoud
   
12.1  Alle door Elektraling in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken worden geleverd onder 
  eigendomsvoorbehoud. Het eigendomsvoorbehoud houdt een opschortende voorwaarde in. Door het
  eigendomsvoorbehoud blijven alle geleverde zaken eigendom van Elektraling totdat de consument al zijn
  verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de betaling van de koopsom,
  eventuele ingevolge van deze voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten
  en schadevergoeding.   
12.2 Wanneer de opschortende voorwaarde zoals bedoeld in lid 1 niet is ingetreden en derhalve op de geleverde goederen nog een eigendomsvoorbehoud rust, heeft consument conform artikel 3:83 lid 2 BW niet de bevoegdheid om de door
  Elektraling onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te vervreemden, te bezwaren, de feitelijke macht over
  die goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden te geven of een rechtshandeling aan te gaan die ertoe
  verplicht die feitelijke macht over deze goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden uit handen te geven.
12.3 De consument dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten
  van Elektraling veilig te stellen.
12.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen
  of doen gelden, dan is de consument verplicht om Elektraling daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
12.5 Na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud is Elektraling gerechtigd de geleverde zaken terug te halen. De
  consument geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Elektraling of door Elektraling
  aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken zich bevinden en verleent hierbij alle 
  benodigde medewerking, opdat Elektraling het bezit van de zaken verkrijgt of kan verkrijgen.
12.6 Wanneer Elektraling zich op haar eigendomsvoorbehoud heeft beroepen is de consument gehouden alle kosten te 
  vergoeden die Elektraling redelijkerwijs moet maken om de geleverde zaken terug te halen. De consument
  vergoedt deze kosten binnen 5 (vijf) werkdagen nadat Elektraling hier schriftelijk en bij wijze van factuur om heeft
  verzocht. Indien en voor zover de consument als gevolg van de ontbinding door het beroep op het eigendomsvoorbehoud
  door Elektraling aanspraak kan maken op ongedaanmaking van het deel dat door hem reeds is voldaan, is Elektraling 
  gerechtigd de in dit lid bedoelde kosten met de prestatie van de consument (deels) te verrekenen.

 

 

13. Betaling
   
13.1  Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument 
  verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het
  ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 (veertien) dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
13.2 Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
  desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
13.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Elektraling te 
  melden.
13.4 In geval van wanbetaling van de consument heeft Elektraling, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de 
  vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan consument
  in rekening te brengen.

 

 

14. Overmacht
   
14.1  Elektraling is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien zij daartoe gehinderd 
  wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en niet krachtens de wet, een rechtshandeling
  of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: die omstandigheden waarvan Elektraling niet 
  behoefde te verwachten dat deze zich voor zouden doen en/of waarop Elektraling geen invloed kan of heeft kunnen
  uitoefenen. Onder deze omstandigheden worden onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: molest, brand, het 
  verloren gaan van te verwerken materialen, stakingen of werkonderbrekingen, onvoorziene grondstoffenschaarste en
  import- of handelsbeperkingen. Tevens wordt daaronder mede begrepen stagnatie bij (toe-) leveranciers of andere 
  derden waarvan Elektraling afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst indien en voor zover deze
  omstandigheden nakoming van de Overeenkomst onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.
14.3 Indien Elektraling als gevolg van overmacht verhinderd zal zijn uitvoering te geven aan de Overeenkomst, behoudt
  Elektraling zich het recht voor de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht en de duur van de periode die
  eventueel benodigd is om op te starten.
14.4 Indien nakoming van de Overeenkomst door Elektraling als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is of langer
  duurt dan 2 (twee) maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een
  verplichting tot enige schadevergoeding bestaat aan de andere partij.
14.5 Voor zover Elektraling ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels
  gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
  waarde toekomt, is Elektraling gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
  factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

 

15. Klachtenregeling
   
15.1  Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven te 
  worden ingediend bij Elektraling nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
15.2 De consument kan jegens Elektraling geen beroep meer doen op een tekortkoming in de nakoming van de 
  Overeenkomst, wanneer de consument verzuimt een klacht over een dergelijk gebrek aan de door Elektraling
  geleverde goederen uiterlijk 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken
  schriftelijk in te dienen.
15.3 De consument dient Elektraling naar aanleiding van een klacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel in de gelegenheid te
  stellen de geleverde goederen te controleren en/of te herstellen. De consument dient Elektraling in ieder geval 4 (vier)
  weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
15.4 Een klacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel ontslaat de consument niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de  
  Overeenkomst. 

 

 

16. Geschillen en toepasselijk recht
   
16.1  Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Geschillen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan 
  de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam.