Leverings- en betaalinformatie

 

 

Betaling
   
1.  Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde
  bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een
  bedenktermijn binnen 14 (veertien) dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
  desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Elektraling te 
  melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Elektraling, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan
  de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan consument in rekening te
  brengen.

 

 

Levering en uitvoering
   
1.  Elektraling zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
   bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Elektraling kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover bepaald is in artikel 3 van deze algemene voorwaarden, zal Elektraling geaccepteerde
  bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen uitvoeren, tenzij tussen partijen een andere
  leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
  gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 (dertig) dagen nadat hij de bestelling geplaatst
  heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op
  eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Elektraling het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Elektraling tot het moment van bezorging aan de
  consument of een vooraf aangewezen en aan Elektraling bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.