Herroepingsrecht

 

 

Herroepingsrecht
   
1.  De consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14
  (veertien) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Elektraling mag de consument vragen naar de reden van herroeping,
  maar de consument is niet tot opgave van zijn redenen verplicht.
2. Gedurende de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in
  die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde,
  die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem
  aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Elektraling mag, mits zij de consument voorafgaand aan het
  bestelproces op duidelijke wijze hierover heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende   
  levertijd weigeren.  
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door
  hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument,
  of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

 

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
   
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts
  uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Hierbij dient de
  consument het bepaalde in artikel 5.2 in acht te nemen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag
  hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2.  De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met
  het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

 

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
   
1.  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan
  Elektraling.
2. Zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de
  consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Elektraling. Dit geldt niet wanneer Elektraling
  heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij 
  het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en
  verpakking, en conform de door Elektraling verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij Elektraling aangeeft de kosten zelf 
  te dragen.

 

 

Verplichtingen van Elektraling bij herroeping
   
1.  Als Elektraling de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst
  van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Elektraling vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten (maar exclusief kosten voor
  retourzending) door Elektraling in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 (veertien)
  dagen volgend op de dag waarop de consument haar de herroeping meldt. Tenzij Elektraling aanbiedt het product zelf af te
  halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of totdat de consument aantoont dat hij het
  product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. Elektraling gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt
  met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Elektraling
  de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
5. Elektraling kan volgens de specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden
  vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon 
  bestemd zijn, uitsluiten van het herroepingsrecht, indien en voor zover Elektraling dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig  
  voor het sluiten van de Overeenkomst aan de consument heeft vermeld.